Leasing – definicja, rodzaje leasingu

Leasing – definicja, rodzaje leasingu

Leasing – pojęcie kojarzące się z firmami, maszynami, samochodami. Czym jest (leasing definicja), jakie są jego rodzaje i zalety. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące leasingu.

Leasing – słowo pochodzące z języka angielskiego (lease – nająć, wydzierżawić). To jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych, a więc zgodnego porozumienia dwóch lub więcej stron ustalających ich prawa i obowiązki przy złożeniu zgodnych oświadczeń woli.

Umowa leasingowa zawiązywana jest pomiędzy co najmniej dwoma stronami. Strony te są zazwyczaj nazywane:

 • Leasingodawca – inaczej finansujący, właściciel przedmiotu, o którym mowa w umowie leasingowej. Najczęściej firma świadcząca usługi leasingowe.

 • Leasingobiorca – inaczej korzystający z leasingu, czyli osoba korzystająca z leasingu, najczęściej przedsiębiorca, na warunkach spisanych w umowie leasingowej,

 • Zbywający – osoba, od której Leasingodawca nabywa rzecz będącą przedmiotem umowy leasingowej.

UMOWA LEASINGOWA

Umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks Cywilny (art.709 1 – 709 18) a jej przedmiotem mogą być wyłącznie rzeczy.

W ramach umowy leasingowej jedna ze stron – Leasingodawca przekazuje drugiej stronie – Leasingobiorcy, prawo do korzystania z określonej w umowie leasingowej rzeczy na okres określony w tej umowie w zamian za ustalone raty leasingowe, które płaci Leasingobiorca.

Raty leasingowe składają się z dwóch części. Są nimi:

 • składnik kapitałowy – wartość użytkowanego obiektu,

 • składnik odsetkowy – wartość wynagrodzenia dla leasingodawcy.

RODZAJE LEASINGU

Umowa leasingowa może być zawiązana pomiędzy co najmniej dwoma stronami. W zależności od tego wyróżnić można:

 • leasing bezpośredni – zawarcie umowy przez strony: Producent – Leasingobiorca,

 • leasing pośredni – transakcja, w której uczestniczą więcej niż dwie strony – poza Producentem i Leasingobiorcą występuje dodatkowo firma leasingowa.

Poza leasingiem bezpośrednim i pośrednim występują jeszcze inne rodzaje leasingu, np.:

 • leasing usługowy, inaczej leasing operacyjny – przedmiotem jest dobro inwestycyjne przekazane w użytkowanie na określony czas, który często jest krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanego przedmiotu. Przedmiot leasingu nie podlega u Leasingobiorcy amortyzacji, natomiast rata leasingowa stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów. Po zakończeniu umowy leasingowej Leasingobiorca może mieć prawo zakupu przedmiotu leasingu, jeśli taki zapis widniał w umowie,

  leasing kapitałowy, inaczej leasing finansowy – w użytkowanie oddawany jest przedmiot, za który Leasingobiorca płaci raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Leasingodawcy, amortyzuje go Leasingobiorca. W umowie leasingu może być zagwarantowane przeniesienie tytułu własności.

 • Taki rodzaj umowy daje firmie (Leasingobiorcy) zwiększenia wartości swojego majątku bez ponoszenia dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, amortyzacja daje możliwość regulowania jej kosztów i dochodów.
  Podobnie jak leasing operacyjny, leasing kapitałowy (finansowy) zawiera klauzulę sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy leasingowej, co zbliża go do kredytu czy pożyczki, z tą jednak różnicą, że leasing dotyczy środka trwałego, nie gotówki.

VAT W LEASINGU USŁUGOWYM (OPERACYJNYM) A VAT W LEASINGU KAPITAŁOWYM (FINANSOWYM)

W przypadku leasingu usługowego (operacyjnego) podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z każdą ratą leasingową. W leasingu kapitałowym (finansowym) podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu.
Istnieje jeszcze leasing zwrotny, z którego można skorzystać w momencie, gdy firma posiada wiele środków trwałych a potrzebna jest jej gotówka. W takiej sytuacji firma może oddać część majątku firmie leasingowej w zamian za gotówkę, biorąc te środki w leasing.

LEASING – ZALETY DLA LEASINGOBIORCÓW

Z leasingu korzystają przedsiębiorcy. Podstawowymi zaletami leasingu są:

 • niski kapitał własny,

 • możliwość rozliczenia podatku VAT,

 • tarcza podatkowa.

 • co to jest leasing
 • leasing definicja
 • rodzaje leasingu

Napisz do nas