Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing to pojęcie, które definiowane jest różnie w zależności od dziedzin prawa. Porównując przepisy prawa cywilnego, podatkowego i ustawy o rachunkowości dostrzec można różne kryteria i zasady kwalifikacji leasingu w nawiązaniu do przepisów podatkowych.

Leasing może stanowić świadczenie usług lub dostawę towarów na potrzeby podatku VAT. W zależności od rodzaju leasingu oraz konstrukcji umowy odpisów amortyzacyjnych na potrzeby podatku dochodowego od przedmiotu leasingu może dokonywać Leasingodawca lub Leasingobiorca.

Również w prawie gospodarczym nie istnieją wskazania dotyczące właściciela środka trwałego, którym jest przedmiot umowy leasingowej. Leasing traktowany jest jako dostawa towarów lub świadczenie usług. Ustawa o rachunkowości nie wskazuje, która ze stron powinna wykazywać w bilansie przedmiot leasingu jako środek trwały - może on zatem stanowić środek trwały Leasingobiorcy lub Leasingodawcy.

RODZAJE LEASINGÓW

Najczęściej występującym podziałem leasingu jest podział na leasing operacyjny i leasing finansowy. Co ważne podział taki nie funkcjonuje w oparciu o żadne przepisy prawne, dlatego zwrotów leasing operacyjny czy leasing finansowy nie znajdziemy w żadnym akcie prawnym. Obydwie umowy, zarówno umowa leasingu operacyjnego, jak i umowa leasingu finansowego mogą prowadzić do nabycia przedmiotu umowy leasingowej. Obydwie umowy mogą zawierać bowiem zapis dotyczący nabycia przedmiotu umowy, który przypada w momencie zapłaty ostatniej raty leasingowej lub po zapłaceniu kwoty wykupu określonej w umowie leasingowej.

RÓŻNICE MIĘDZY LEASINGIEM OPERACYJNYM A LEASINGIEM FINANSOWYM

Podstawową różnicą między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym jest to, która ze stron – Leasingodawca czy Leasingobiorca, będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu, którego umowa leasingowa dotyczy. W myśl przepisów o podatkach dochodowych oraz ustawy o rachunkowości istnieją dwie możliwości:

  • jeśli odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingowej będzie dokonywał finansujący, czyli Leasingodawca, transakcja będzie miała charakter leasingu operacyjnego,

  • jeśli odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy leasingowej będzie dokonywał korzystający, czyli Leasingobiorca, transakcja będzie miała charakter leasingu finansowego.

Kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości nie są jednak zbieżne. Zakres umów, które określane są jako umowy leasingu operacyjnego na potrzeby podatku dochodowego nie są takie same, jak zakres umów określanych tak samo na potrzeby przepisów rachunkowych.

LEASING OPERACYJNY A LEASING FINANSOWY – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Celem umowy, zarówno dotyczącej leasingu operacyjnego, jak i finansowego jest używanie środka trwałego z możliwością jego zakupu.

Jedną z różnic między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym jest okres trwania umowy. W przypadku leasingu operacyjnego, ze względów podatkowych okres ten jest najczęściej krótszy niż okres amortyzacji podatkowej. Przyjmuje się jednak, że okres ten nie może być krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych, w przypadku nieruchomości 5 lat. Decydując się na leasing finansowy nie ma prawnych ograniczeń dotyczących czasu trwania umowy. Najczęściej jednak okres ten zbliżony jest do okresu amortyzacji.

Normatywny okres amortyzacji w przypadku samochodu osobowego wynosi około 24 miesięcy.

Podatek dochodowy stanowi podstawową różnicę między leasingiem operacyjnym a finansowym. W przypadku operacyjnej umowy leasingowej odpisy amortyzacyjne od przedmiotu umowy dokonywane są przez Leasingodawcę. Opłaty z tytułu czynszu leasingowego, wstępnych opłat i innych kosztów związanych z używaniem przedmiotu są kosztami Leasingobiorcy.
Podpisując finansową umowę leasingową odpisy amortyzacyjne od przedmiotu umowy dokonywane są przez Leasingobiorcę. Kosztem uzyskania przychodów jest również rata leasingowa.

Ustawa o rachunkowości (kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są inne od kryteriów stosownych na potrzeby podatkowe) mówi, iż przedmiot operacyjnej umowy leasingowej należy do środków trwałych Leasingodawcy. Przedmiot finansowej umowy leasingowej jest środkiem trwałym Leasingobiorcy.

VAT – Leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, leasing finansowy jako dostawa towarów. Różnica ta powoduje, że w leasingu operacyjnym podatek VAT naliczany jest do każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez Leasingobiorcę, jeśli przedmiot umowy używany jest na potrzeby działalności opodatkowanej VAT. W leasingu finansowym podatek VAT naliczany jest z góry a VAT podlega odliczeniu przez Leasingobiorcę, także pod warunkiem używania przedmiotu umowy na potrzeby działalności opodatkowanej VAT.

  • leasing operacyjny
  • leasing finansowy
  • rodzaje leasingu

Napisz do nas